.
پادکست

.

از عوامل شکست یا پیروزی فتنه در جامعه تبعیت کردن و یا نکردن از امام جامعه است
به مناسبت فرارسیدن ایام الله نه دی

از عوامل شکست یا پیروزی فتنه در جامعه تبعیت کردن و یا نکردن از امام جامعه است

عامل بروز فتنه آنجایی است که انسان ها می خواهند از هوای نفسانی خود تبعیت کنند. اینکه شخص خود را به عنوان محور قرار بدهد و با هوای نفسانی خود بخواهد بر دیگران هم مسلط شود، منجربه فتنه می شود.