در صورت داشتن سایر مهارت های مربوط به حوزه های فرهنگی-رسانه ای، آنها را در کادر زیر ذکر نمایید