گام دوم انقلاب
 
مسابقه بیانیه گام دوم انقلاب
 نام نام خانوادگی :  **
 انتخاب نمایید
* 
شماره دانشجویی / کد ملی (در صورت کارمند بودن)
 *
 شماره تماس:
*
شرکت کنندگان گرامی جهت دریافت کتابچه گام دوم انقلاب به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه مراجعه نمایید .