آخرین رویداد

فیلم و صوت

 فیلم کامل بیانات رهبر انقلاب در دیدار_نخبگان و استعدادهای برتر علمی. ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

فیلم کامل بیانات رهبر انقلاب در دیدار_نخبگان و استعدادهای برتر علمی. ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

آمریکا امریکا ننگ به نیرنگ تو

آمریکا امریکا ننگ به نیرنگ تو