نماهنگ زیبا از ایام عزاداری و شور و حال محرم در دانشگاه صنعتی ارومیه
ببینید؛ نماهنگ زیبا از ایام عزاداری و شور و حال محرم در دانشگاه صنعتی ارومیه

هیات عزاداری دانشگاه صنعتی ارومیه

 شب یازدهم محرم هیات عزاداری دانشگاه به روایت تصویر
گزارش تصویری شب یازدهم محرم هیات عزاداری دانشگاه به روایت تصویر

 شب شام غریبان هیات عزاداری محرم دانشگاه به روایت تصویر
گزارش تصویری شب شام غریبان هیات عزاداری محرم دانشگاه به روایت تصویر

هیات عزاداری دانشگاه صنعتی ارومیه

زکودکی خادم این حرمم
کلیپ زکودکی خادم این حرمم

کلیپ تصویری غرفه کودک هیات عزاداری دانشگاه صنعتی ارومیه

ویژه غرفه کودک
گزارش تصویری ویژه غرفه کودک

هیات عزاداری دانشگاه صنعتی ارومیه

شب هفتم وهشتم هیات عزاداری محرم دانشگاه به روایت تصویر
گزارش تصویری شب هفتم وهشتم هیات عزاداری محرم دانشگاه به روایت تصویر

هیات عزاداری دانشگاه صنعتی ارومیه

آرشیو