لیست اخبار صفحه :1
زکات فطره را کجا می توان هزینه کرد؟
احکام زکات

زکات فطره را کجا می توان هزینه کرد؟

هر مسلمانی باید مبلغ یا مالی را که اسلام مشخص کرده، در روز عیدفطر به‌قصد قربت پرداخت کند تا صرف رسیدگی به امور فقرا و دیگر موارد معین در فقه اسلامی شود.