دکتر مجتبی مختاریان      دبیر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه صنعتی ارومیه