لیست اخبار صفحه :1
حجت الاسلام آزادموسوی:دفاتر هم اندیشی اساتید در دانشگاهها می تواند محمل خوبی جهت طرح و نقد برنامه های استانی باشند
در دیدار مسئولین دفاتر نهاد و روسای دانشگاه ها با استاندار

حجت الاسلام آزادموسوی:دفاتر هم اندیشی اساتید در دانشگاهها می تواند محمل خوبی جهت طرح و نقد برنامه های استانی باشند

لزوم توجه به تاسیس خوابگاهای جدید ، تاسیس رستوران صنعتی متمرکز آموزش عالی و ایجاد دفاتر ارتباط با صنعت در کنار صنایع سنگین