چرا دعای ما درباره کرونا مستجاب نمی‌شود؟

چرا دعای ما درباره کرونا مستجاب نمی‌شود؟

خداوند وعده داده است که همه‌ی دعاها مستجاب می‌شود، اما این به این معنا نیست که هر چه ما می‌خواهیم باید سریع و دقیق فراهم شود و هر چه ما می‌گوییم باید ائمه و خدا گوش بدهند. پس حکمت خدا چه می‌شود؟ لیموترش است، حالا اگر همه‌ی مردم زمین بنشینند و دعا کنند که شیرین شود، آیا شیرین می‌شود؟ آیا خیاطی که خیاط است، حتماً باید برای شما هم لباس بدوزد تا ثابت شود خیاط است؟ آیا امام باید حتماً‌ دعای شما را مستجاب کند، تا ثابت شود که امام است؟

کرونا و زندانی در دنیای مجازی

کرونا و زندانی در دنیای مجازی

با کرونا می‌خواهند ما در دنیای مجازی و محبس مجازی زندانی کنند و قفل دیگری بر حیات مادی بزنند. می‌خواهند با حسگرها ما را مدیریت کنند. ولی موفق نخواهند شد.

روزه داری و ایمنی بدن

روزه داری و ایمنی بدن

در یک پژوهش جهانی بین افراد پیر و جوان بعد از چند روز روزه‌داری به این نتیجه رسیده‌اند که در هر دو گروه جمعیت کل گلبول‌های سفید بدن زیاد شده است.