صداقت آمریکایی
موشن گرافی

صداقت آمریکایی

صداقت آمریکایی آنچه اتفاق افتاده، یعنی رفتار زشت و سخیف رئیس جمهور آمریکا خلاف انتظار ما نیست. این رفتار در دوران رؤسای جمهور قبل هم وجود داشت.